Algemene voorwaarden

Blokker&jij

Deze algemene voorwaarden zijn samen met de Privacy- en Cookieverklaring van toepassing op het loyaliteitsprogramma van Blokker B.V. (hierna: “Blokker&jij”).


Deelname

 • Door je deelname aan Blokker&jij ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • Om gebruik te kunnen maken van alle voordelen van Blokker&jij dien je je eerst aan te melden voor Blokker&jij. Dit kan in de Blokker App (te downloaden via de Apple Store of via Google Play) of op blokker.nl.
 • Indien je je via blokker.nl aanmeldt dien je daarna alsnog de Blokker App te downloaden om gebruik te kunnen maken van de digitale klantenkaart in de Blokker App (deze laat je scannen bij elke winkelaankoop) en om gespaarde punten in te kunnen wisselen.
 • Blokker&jij is geldig in alle Blokker winkels in Nederland en online via blokker.nl.
 • Om mee te kunnen doen met Blokker&jij moet je een natuurlijk persoon zijn van minimaal 16 jaar oud. Ben je jonger, dan mag je je alleen aanmelden met toestemming van je ouders en/of verzorgers.
 • Je zorgt ervoor dat de door jou ingevulde gegevens altijd juist en actueel zijn en past deze zo nodig aan.
 • Je kunt je deelname aan Blokker&jij op elk moment beëindigen door je uit te schrijven voor Blokker&jij via de MijnBlokker-pagina op blokker.nl. Na beëindiging van je deelname vervallen al je beschikbare vouchers en punten en wordt je Blokker&jij profiel definitief verwijderd.
 • In de Blokker App worden digitale aankoopbewijzen van de aankopen verricht met de digitale klantenkaart of met het Blokker-account waarmee je bij Blokker&jij bent aangemeld opgeslagen. Indien je je deelname aan Blokker&jij beëindigt verdwijnen daarmee ook je digitale aankoopbewijzen uit de Blokker App. Zorg ervoor dat je je aankoopbewijzen vóór beëindiging veilig stelt door hier bijvoorbeeld een screenshot van te maken. Bewaar voor garantiedoeleinden ook altijd het originele aankoopbewijs.
 • Blokker respecteert jouw privacy en verwerkt jouw persoonsgegeven in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. Lees hierover meer in onze privacy- en cookieverklaring.

Sparen

 • Met Blokker&jij spaar je punten met je aankopen bij Blokker, zowel in de winkel als op blokker.nl. Dat doe je in de winkel door je digitale klantenkaart in de Blokker App te laten scannen aan de kassa of online door te bestellen met je Blokker-account waarmee je bij Blokker&jij bent aangemeld.
 • Met de aankoop van de volgende artikelen worden geen punten gespaard: cadeaukaarten, geneesmiddelen, boeken, tijdschriften, reparaties en alle andere producten waar wettelijk geen korting op gegeven mag worden.
 • Het programma bestaat uit meerdere type spaarkaarten: a) Algemene blokker spaarkaart: Je ontvangt voor elke €5,- één blokker punt. b) Tijdelijke spaarkaarten: Dit zijn variërende spaarmechanismes. Deze spaarkaarten hebben een beperkte looptijd en eigen voorwaarden die in de Blokker App worden getoond.
 • Punten worden alleen gespaard indien je bij aankopen in de winkel je digitale klantenkaart laat scannen en bij online aankopen met je Blokker-account bestelt waarmee je deelneemt aan Blokker&jij. Er vindt achteraf geen correctie of toekenning van punten plaats.
 • Blokker kan in het kader van acties extra punten toe kennen aan bepaalde transacties. De voorwaarden voor toekenning staan beschreven bij de desbetreffende actie.
 • De gespaarde punten worden tot één puntensaldo opgeteld.
 • Bij retournering van een aankoop wordt het aantal punten dat je met de aankoop spaarde weer afgetrokken van je puntensaldo. Het kan enige dagen duren voordat dit zichtbaar wordt in het puntenoverzicht.
 • Het actuele saldo van gespaarde punten is te vinden op blokker.nl onder MijnBlokker-menu, in de Blokker App, onderaan (een deel van) de e-mailberichten en op je laatste kassabon.
 • De gespaarde punten hebben een beperkte geldigheidsduur. Vanaf 2022 geldt dat het gehele saldo opgebouwd in een periode voorafgaand aan 1 maart van een jaar, ongeacht wanneer de punten in de daaraan voorafgaande periode zijn opgebouwd, op 1 maart komt te vervallen. Voorbeeld: punten opgebouwd t/m februari 2022 vervallen op 1 maart 2022. Punten opgebouwd van 1 maart 2022 t/m februari 2023 vervallen op 1 maart 2023.
 • Gespaarde punten kunnen gedeeld worden met andere deelnemers van Blokker&jij. Punten die aan een andere deelnemer zijn overgedragen, maar niet binnen 48 uur door de ontvanger worden geaccepteerd worden automatisch teruggestort.

Met Bnwisselen

 • Gespaarde punten kunnen worden ingewisseld voor Blokker&jij-vouchers. Blokker&jij- vouchers geven recht op een bepaalde korting, product, dienst of ander voordeel.
 • Het inwisselen van punten voor vouchers kan alleen in de Blokker App.
 • De voorwaarden van een voucher zoals bijvoorbeeld geldigheidsduur, benodigd aantal punten, minimale besteding etc. wisselen per voucher en worden voor elke voucher weergegeven in de Blokker App.
 • Vouchers kunnen weer omgeruild worden voor punten zolang deze nog niet zijn verzilverd en de geldigheidsduur van de voucher nog niet is verlopen. Er vindt geen restitutie van punten of vouchers plaats na verloop van de geldigheidsduur van de voucher of na verzilvering van de voucher, ook niet nadat artikelen waarbij een Blokker&jij-voucher is ingezet worden geretourneerd.
 • Een overzicht van je verkregen Blokker&jij-vouchers kun je terugvinden in de Blokker App.
 • Een voucher wordt gekoppeld aan de digitale klantenkaart van het Blokker-account waarmee de voucher wordt aangeschaft. Een voucher is daarmee niet overdraagbaar naar een ander account.
 • Punten en vouchers zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

Inwisselen voor 'Blokjes Blokker

'1.1 Gespaarde punten kunnen worden ingewisseld voor 'Blokjes Blokker' – certificaten van een aandeel B in Blokker B.V. (hierna: "certificaten"). Wanneer je twintig punten hebt gespaard, kan je deze inwisselen voor één certificaat.

Let op! Voor het uitgeven van de certificaten geldt geen prospectusplicht. Het uitgeven van de certificaten valt niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Lees voor het inwisselen van uw gespaarde punten naar certificaten eerst het Informatiedocument.


1.2 op blokker.nl. Hierin staan dekenmerken en risico's van de certificatenbeschreven.


1.3 De voorwaarden van de certificaten liggen vast in de administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Blokjes Blokker (hierna: de “STAK“). Deze zijn verkrijgbaar op blokker.nl.


1.4 Het inwisselen van punten voor certificaten kan alleen in de Blokker App.


1.5 Het bekijken en beheren van de certificaten kan alleen in de 'Bits of Stock App' van Bits of Stock B.V. (te downloaden via de Apple Store of via Google Play). Als je je gespaarde punten wilt inwisselen voor certificaten moet je dan ook een account openen bij Bits of Stock via de Bits of Stock App of via

https://bitsofstock.com/nl


1.6 Een certificaat staat gelijk aan 1/16ste deel van een aandeel B in Blokker. Als Blokker dividend uitkeert op een aandeel B heeft een houder van een certificaat daarmee recht op 1/16ste deel van de dividenduitkering die de STAK ontvangt op een aandeel B.


1.7 De certificaten geven geen stemrecht op de aandelen in Blokker en geen recht tot het deelnemen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van Blokker. Je kunt dus niet stemmen in de algemene vergadering van Blokker of deze bijwonen.


1.8 De gespaarde punten kunnen alleen worden ingewisseld voor certificaten zolang er certificaten beschikbaar worden gesteld door Blokker en de STAK voor Blokker&jij. Blokker en de STAK kunnen er op elk moment zonder voorafgaande mededeling voor kiezen te stoppen met de mogelijkheid van het inwisselen van punten voor certificaten of maxima te stellen aan het aantal certificaten dat een persoon kan verkrijgen door inwisseling van punten.


1.9 Je kunt de certificaten in beginsel niet verkopen of verhandelen en je kunt de certificaten niet terug omwisselen naar gespaarde punten. Dit betekent dat, als je je punten hebt ingewisseld voor certificaten, het mogelijk is dat je de certificaten voor een langere termijn houdt en deze niet aan een ander kunt verkopen, overdragen of omwisselen.


1.10  Indien je (ter beoordeling van Blokker) niet (langer) aan deze voorwaarden of de administratievoorwaarden van de STAK voldoet, hebben de STAK en Blokker het recht de certificaten te laten vervallen in lijn met de administratievoorwaarden zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn.


1.11  De certificaten hebben een onbepaalde looptijd.


Blokker&jij-aanbiedingen

 • Naast spaarvouchers biedt Blokker&jij ook speciale aanbiedingen, waarvoor geen punten nodig zijn. De Blokker&jij-aanbiedingen zijn alleen geldig als de aanbieding is geactiveerd in de Blokker App.
 • Blokker&jij-aanbiedingen zijn gemarkeerd met een Blokker&jij-logo en te vinden in de winkel, folder en/of online op blokker.nl. De Blokker&jij-aanbiedingen zijn niet altijd ook online geldig, alleen wanneer dit wordt aangegeven.
 • Blokker&jij-aanbiedingen hebben een beperkte geldigheid en voorraad en aan uitingen van de aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Blokker&jij-aanbiedingen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

Misbruik en aansprakelijkheid

 • Het is niet toegestaan om misbruik te maken van de voordelen en services van Blokker&jij. Blokker behoudt zich het recht voor om het gebruik van Blokker&jij door deelnemers te controleren op naleving van de voorwaarden.
 • Blokker is gerechtigd bij elk vermoeden van misbruik, fraude of diefstal of pogingen daartoe; schending van deze algemene voorwaarden; het opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie; oneigenlijk gebruik van een Blokker-account dit account te blokkeren of te verwijderen, punten ongeldig te verklaren en betreffende deelnemer van deelname uit te sluiten. Eventueel onterecht verkregen voordelen, kortingen of producten kunnen worden teruggevorderd al dan niet door middel van een factuur.
 • Blokker is – tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid – niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, geleden door of in verband met deelname aan Blokker&jij. In het bijzonder is Blokker niet aansprakelijk voor schade in verband met of als gevolg van beëindiging of wijziging van Blokker&jij; kennelijke typ- of drukfouten in aanbiedingen van Blokker; communicatiegebreken in verband met hardware-, software-, netwerk- of andere computerproblemen; en/of ontoegankelijkheid van de website of Blokker App of ongeautoriseerd gebruik van een Blokker-account.

Wijziging en beëindiging van Blokker&jij

 • Blokker is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te allen tijde en eenzijdig te wijzigen, zonder dat deelnemers recht hebben op compensatie. We zullen je over significante wijzigingen of beëindiging van het programma uiterlijk één maand van tevoren informeren via Blokker.nl en/of het opgegeven e-mailadres.
 • Na de eventuele beëindiging van het programma kunnen Blokker&jij-punten en -vouchers niet meer worden besteed en komen deze te vervallen.

Overig

 • Op deze algemene voorwaarden en Blokker&jij is Nederlands recht van toepassing.
 • Indien je vragen hebt over Blokker&jij of wanneer je je Blokker-account (tijdelijk) wilt blokkeren (bijvoorbeeld in het geval van verlies of diefstal van je telefoon) kun je contact met ons opnemen via de Klantenservice: 088-9494800, ma-vrij 09.00-20.00 uur en za 09.00-17.00 uur.
 • Deze algemene