Terug naar klantenservice overzicht

Onderzoeksplicht

Je dient het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de artikelen aan jou ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoor je te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen, die je met Blokker bent overeengekomen. Eventuele gebreken dien je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan ons te melden. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat we in staat zijn adequaat te reageren. Je dient ons in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.